خرید لوله استیل از اتحاد استیل

لوله استیل : با توجه به نوسانات بازار و همچنین موجودی انبار لوله استیل ، جهت دریافت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

30 30 55 91 – 021

خط صاف

قیمت روز لوله استیل در

اتـــــــــحاد استیــــــــل

تاریخ به روز رسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت روز لوله استیل ۳۰۴ و ۳۰۴L
سایز(اینچ) رده آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۱/۴ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۱/۲ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۱/۲ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۳/۴ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۳/۴ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۳/۴ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۱ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۴ ۱ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۴ ۱ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۴ ۱ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۲ ۱ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۲ ۱ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۲ ۱ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۲ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۲ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۲ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۱/۲ ۲ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۲ ۲ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۱/۲ ۲ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۳ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۳ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۳ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۴ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۴ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۴ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۵ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۵ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۵ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۱۶/۰۰۰
۶ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۶ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۶ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۲۰/۷۰۰
۸ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۸ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۸ ۸۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۰ ۱۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۰ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۲ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۲ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۴ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۴ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۶ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۶ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۸ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۱۸ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۲۰ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۲۰ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۲۴ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰
۲۴ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۵۵/۷۰۰

قیمت روز لوله استیل ۳۱۶ و ۳۱۶L
سایز(اینچ) رده آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۱/۴ ۱۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۱۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۳/۴ ۱۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۳/۴ ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۳/۴ ۸۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱ ۱۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱ ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱ ۸۰ ۳۱۶ کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۴ ۱ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۴ ۱ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۴ ۱ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۱ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۱ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۱ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۲ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۲ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۲ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۲ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۲ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱/۲ ۲ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۳ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۳ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۳ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۴ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۴ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۴ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۵ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۵ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۵ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۶ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۶ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۶ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۸ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۸ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۸ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم ۳۲۵/۷۰۰
۱۰ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۴ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۴ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۸ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۸ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۴ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۴ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت لوله استیل صنایع غذایی و دکوراتیو ۳۰۴
سایز(میل) ضخامت آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۸ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۰.۳۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۲ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۲ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۲ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۲ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۸ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۸ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۲ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۲ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۵ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۵ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۵۱ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۵۱ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۵۱ ۳ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۶۳ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۷۶ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۷۶ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۲ ۱ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۲ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۲ ۲ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۱۴ ۱.۵ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۱۴ ۲ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۴۱ ۲ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶۸ ۲ ۳۰۴ کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت لوله استیل صنایع غذایی و دکوراتیو ۲۰۱
سایز(اینچ) رده آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۸ ۰.۴ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۰.۴ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۰.۳۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۰.۹ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۶ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۰.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۰.۹ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۹ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۲ ۰.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۲ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۲ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۰.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۰.۹ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۲ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۸ ۰.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۸ ۰.۸ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۸ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۸ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۲ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۵ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۵۱ ۰.۸ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۵۱ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۶۳ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۶۳ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۷۶ ۱ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۷۶ ۱.۲ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۷۶ ۱.۳۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۷۶ ۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰۲ ۱۰۵ ۲۰۱ کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت روز لوله استیل ۳۰۹ و ۳۰۹S
سایز(اینچ) رده آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۱/۴ ۵ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۱/۲ ۱۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۱ ۴۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۱/۲ ۱ ۴۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۸۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۴۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۴۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۱۰ ۳۰۹ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۵ ۳۰۹S کیلوگرم تماس بگیرید
۱۴ ۸۰ ۳۰۹S کیلوگرم تماس بگیرید
۱۸ ۴۰ ۳۰۹S کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۵ ۳۰۹S کیلوگرم تماس بگیرید
۲۴ ۱۰ ۳۰۹S کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت روز لوله استیل ۳۱۰ و ۳۱۰S
سایز(اینچ) رده آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۱/۴ ۵ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱/۲ ۱۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱ ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱/۲ ۱ ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۱۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۸۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۱۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۵ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۱۴ ۸۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۱۸ ۴۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۵ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۲۴ ۱۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید

|     با خیال راحت خرید کنید     |

فروش انواع لوله های استیل در تمامی گریدها

با توجه به متغیر بودن قیمت کالا ، بسته به آلیاژ و ضخامت، لطفا با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما هستیم.کافیست با شماره 30 30 55 91 – 021 تماس بگیرید.

انواع لوله های استیل در تمامی گریدها از جمله (۳۰۴، ۳۱۶ ، ۳۱۰ ، ۳۰۹ (نسوز) ، ۳۲۱ ، ۳۰۴L ، ۳۱۶L) در تمامی ضخامت ها موجود است.

درخواست خرید

خط صاف

درخواست خرید

ارتباط با مشاوران فروش جهت مشاوره و خرید از طریق تماس با شماره

30 30 55 91 021 

صدور پیش فاکتور

خط صاف

صدور پیش فاکتور

بعد از 30 دقیقه، مشاور فروش پیش فاکتور را ارسال می کند و در صورت زمان بر بودن درخواست سریعا به اطلاع شما می رسد.

نحوه تسویه

خط صاف

نحوه تسویه

براساس مفاد پیش فاکتور، تسویه حساب به صورت نقدی انجام می شود.

کنترل کیفیت

خط صاف

کنترل کیفیت

کالا به دقت فراوان توسط کارشناسان کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت تائید، جواز بارگیری صادر می شود.

تسویه نهایی

خط صاف

تسویه نهایی

پس از مشخص شدن ارزش دقیق خرید شما، تسویه نهایی صورت می گیرد و فاکتور خرید شما ارسال می گردد.

بارگیری و حمل

خط صاف

بارگیری و حمل

کالاهای تائید کیفیت شده، پس از بارگیری، براساس نرخ مصوب و مورد تائید شما، به مقصد ارسال می شود.

تضمین قیمت بهترین قیـمــت بازار
پشتیبانی عالی 24 ساعته، 7 روز هفته
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
اصالت کالاها از بــرتـریــن بــرنـــدهـا
تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
توضیحات تکمیلی راجع به لوله استیل

لوله استیل چیست؟

لوله استیل یا لوله فولادی استیل، لوله‌ای است که از جنس فولاد ضد زنگ یا استیل تولید شده است. استیل یک آلیاژ آهن و کربن است که به دلیل خواص مکانیکی، مقاومت در برابر خوردگی و قابلیت جوشکاری و ساختاری استحکام بالا، در بسیاری از صنایع و کاربردها استفاده می‌شود.

لوله‌های استیل به عنوان یک عنصر اساسی در ساختمان‌ها، صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، خطوط لوله آب و فاضلاب، صنایع خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع استفاده می‌شوند. انتخاب استفاده از لوله‌های استیل در این صنایع به دلیل مقاومت بالا در برابر فشار، دما، خوردگی و ضربه، و همچنین امکان انعطاف‌پذیری و جوشکاری آنها، بسیار رایج است.

انواع لوله استیل

لوله‌های استیل بر اساس متغیرهای مختلفی مانند شکل، ضخامت دیواره، جنس و کاربردهای خاص، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. در زیر برخی از انواع رایج لوله‌های استیل را ذکر می‌کنم:

 • دسته بندی استیل ( براساس آلیاژ)
 • دسته بندی استیل (براساس روش ساخت)
 • دسته بندی استیل (براساس آلیاژ)

هرکدام از لوله ها دارای ترکیبات شیمیایی مختلفی هستند که باتوجه به ترکیبات شیمیایی خود ، دارای کاربرد مختلفی هستند و ویژگی های متفاوتی دارند.

سری 300 استیل :

     1- لوله 304 

     2- استوانه استیل 316       

     3- استوانه استیل 321         

     4- استیل 310   

     و …

سری 400 استیل:

     1-لوله 420     

     2-لوله 430    

     3- لوله 446   

     و…  

سری 200 استیل :

     لوله 201

برای دریافت قیمت لوله استیل می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

همچنین برای مشاهده اطلاعات کامل راجع به هر کدام از سری های لوله می توانید به صفحه اینستاگرامی اتحاد استیل مراجعه کنید.

از اینستاگرام ما دیدن فرمائید.

 

آنالیز لوله استیل ۳۰۴ :

آنالیز استیل ۳۰۴

آنالیز لوله استیل ۳۱۶ :

آنالیز استیل ۳۱۶

آنالیز لوله استیل ۴۳۰ :

آنالیز استیل 430

آنالیز لوله استیل ۳۱۰ :

آنالیز استیل ۳۱۰

دسته بندی لوله استیل (براساس روش ساخت) :

لوله ها را میتوان به دو روش کاملا مختلف تولید کرد که عبارتند از :

1- پایپ استیل بدون درز یا مانیسمان

2- پایپ استیل درزدار

لوله (پایپ) استیل بدون درز یا مانیسمان

این نوع لوله صنعتی همانطور که از نامش پیداست ، هیچ گونه درزی روی آن وجود ندارد وبرای تولید آن از عملیات جوشکاری استفاده نمیشود .

فرایند تولید مقطع استیل مانیسمان بدین شکل است که ابتدا بلوکی به شکل گرد سوراخ میشود و سوراخ درسرتاسر طول آن ادامه می یابد.

باتوجه به نحوه ساخت ، لوله ی بدون درز یا مانیسمان مقاومت بالاتری دربرابر خوردگی و فشار نسبت به لوله درزدار دارد .

به همین دلیل از لوله مانیسمان در شرایط محیط سخت تر استفاده میشود .

قیمت لوله (pipe) صنعتی  مانیسمان (باتوجه به سخت تربودن فرآیند ساخت آن و مقاومت بالاتر) از لوله (مقطع) درزدار بالاتر میباشد .

کاربرد لوله استیل بدون درز یا مانیسمان 

لوله (pipe) صنعتی مانیسمان باتوجه به نحوه ساخت و برخورداری از مقاومت بالا دارای کاربردهای فراوانی است که چند نمونه از این کاربردها عبارتند از :

     خطوط حمل مواد شیمیایی                             

     ردیابی حرارتی کارخانه

     خطوط حمل نفت و گاز                                 

     دریچه های ایمنی در زیر دریا

     استفاده در پالایشگاه نفت و گاز                    

     صنایع تولیدات دارو

لوله (پایپ) استیل درزدار 

برای ساخت این نوع لوله (pipe) از ورق یا رول استیل ضدزنگ استفاده میشود . بدین ترتیب که ابتدا ورق را به روش های فرم دهی گرم یا سرد به شکل لوله در می آورند و سپس با کمک عملیات جوشکاری ، لبه های ورق را به هم متصل میکنند . بدین ترتیب لوله (مقطع) درزدار تولید میشود .

کاربردهای لوله استیل درزدار 

از لوله (pipe) درزدار (باتوجه به قیمت مناسب ترودر دسترس بودن تمامی طول های این لوله ) در صنایع مختلفی استفاده میشوند که چند نمونه از این صنایع عبارتند از :

     صنعت خودرو            

     صنعت داروسازی

     صنایع مواد غذایی

     صنعت ساختمان سازی

تفاوت های لوله استیل درزدار و بدون درز

     1- قیمت بالاتر لوله (pipe) مانیسمان نسبت به بدون درز

     2- مقاومت بالاتر لوله (مقطع) مانیسمان نسبت به لوله استیل بدون درز

     3- دسترسی بهتر لوله (مقطع) درزدار به تمامی ابعاد

     4- استحکام بالاتر لوله مانیسمان

     5- تولید آسانتر و قیمت مناسب تر لوله (مقطع) درزدار نسبت به لوله (مقطع) بدون درز یا مانیسمان

قیمت لوله استیل امروز :

قیمت روز پایپ استیل به عوامل متعددی بستگی دارد که به چند مورد از این عوامل می پردازیم.

 • قیمت روز دلار
 • تاثیر عرضه و تقاضا در بازار
 • قیمت جهانی فلزات (نیکل ، کروم و …)
 • آلیاژ سازنده (304 و 316)
 • ضخامت و سایز
 • برند تولید کننده

خرید لوله (مقطع) با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت از مهمترین دغدغه های خریداران لوله می باشد.

فروشگاه اتحاد استیل واردکننده انواع لوله های استیل به داخل کشور می باشد و آماده ی عرضه تمامی لوله های (پایپ) به شما مشتریان عزیز می باشد. همچنین لیست قیمت انواع لوله های (پایپ) استیل از جمله قیمت لوله (پایپ) استیل 304 ، 316 (ضد اسید) ، قیمت لوله دکوراتیو ، قیمت لوله (پایپ) نسوز (309 ، 310) ، قیمت لوله (پایپ) ضد سایش (321) ، قیمت لوله (پایپ) نرده ، قیمت لوله (پایپ) حفاظ ، قیمت لوله (مقطع) 201 ، قیمت لوله (مقطع) مانیسمان (بدون درز) ، قیمت لوله (مقطع) درز دار در سایت اتحاد استیل موجود می باشد.

قیمت لوله مانیسمان گران تر است یا قیمت لوله درز دار ؟

از انجایی که لوله (مقطع) به دو شکل مانیسمان (بدون درز) و درز دار موجود است، قیمت لوله درز دار و بدون درز با هم متفاوت است. لوله مانیسمان به دلیل مقاومت بالاتر، استحکام بالاتر و تولید سخت تر، قیمت بالاتری نسبت به لوله درز دار دارد.

جدول وزنی لوله 

جدول وزنی لوله استیل

لوله استیل

لوله \از جنس استیل می باشد و  به صورت دایره و با ضخامت و اندازه های مختلف و بر اساس نیاز و سفارش مشتری تولید می شوند. در این محصول نیکل استفاده شده است که از زنگ زدن لوله ها جلوگیری می کند و کربن هم در ساخت لوله های استیل استفاده شده که باعث بالا رفتن استحکام و مقاومت آن در برابر خوردگی می شود. بدلیل داشتن سطحی صاف و صیقلی، تمیز کردن آن نیز بسیار آسان می باشد. از لوله های استیل در صنایع پتروشیمی استفاده می شود.

 

مزایای استفاده از لوله استیل

استفاده از این محصول مزایایی دارد که عبارتند از:

 • عدم تغییر رنگ
 • عدم تغییر شکل
 • مقاومت بالا
 • ضد زنگ
 • ضد خوردگی از آب و هوای مرطوب و آب دریا
 • قابلیت بازیافت دارند
 • طول عمر و دوام زیاد
 • مقاومت خوب در دماهای بالا و پایین

 

کاربردهای لوله استیل

کاربردهای مختلفی در تمامی صنایع دارد که در زیر به بخش کوچکی از آن ها اشاره می کنیم:

 • صنایع پتروشیمی
 • سیستم آبرسانی
 • شاخت حفاظ و نرده پنجره و بالکن
 • ساخت نرده های استیل
 • سیستم تصفیه آب
 • سیستم تصفیه فاضلاب
 • پالایشگاه نفت
 • سیستم انتقال گاز و نفت
 • کارخانجات تولید دارو
 • تولید مواد غذایی
 • فشره سازی هوا
 • انتقال آب دریا
 • در گاوداری ها
 • وسایل سرمایشی مانند یخچال
 • تولید انواع محصولات شیمیایی
 • طراحی و دکوراسیون داخلی

 

انواع لوله استیل

این نوع لوله ها بر اساس نحوه ساخت، آلیاژ و کاربردبه انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

 • لوله ۳۰۴ :

یکی از پرکاربردترین لوله ها بوده و مصارف مختلفی دارد که در آن از کربن، کروم، نیکی و منیزیم استفاده شده است.  وجود کربن در لوله ۳۰۴ باعث ایجاد مقاومت ، کروم به بالا رفتن انعطاف پذیری ، نیکل از زنگ زدگی جلوگیری می کند. بدلیل وجود داشتن این ویژگی ها، از این لوله در ساخت حفاط و نرده های استیل در فضای خارجی و در محیط های مرطوب استفاده می شود. هم چنین لوله ۳۰۴ مقاومت بالایی در برابر حرارت و سرما دارد و در ضخامت های مختلف تولید می شوند.

 

 

 • لوله ۳۱۶ :

برای ساخت این محصول ۱۰ تا ۱۲ درصد نیکل و ۱۶ تا ۱۸ درصد گروم استفاده شده که اینها از زنگ زدگی و خوردگی لوله های جلوگیری می کند. لوله های ۳۱۶ ویژگی های بسیار خوبی مانند خاصیت خم پذیری، انعطاف پذیری و جوش پذیری دارد که نسبت به لوله های دیگر بهتر است. و به همین دلیل قیمت این لوله و لوله ۳۰۴ نسبت به لوله های دیگر بیشتر می باشد. لوله های ۳۱۶ ورن بیشتری نسبت به لوله های ۳۰۴ دارد و در ابعاد و ضخامت های مختلف نیز بر اساس نیاز مشتری تولید می شود. از این لوله در سیستم تصفیه آب و فاضلاب ، سیستم های تولید دارو ، مواد غذایی و . استفاده می شود.

 

 

 • لوله ۲۰۱ :

در ساخت این نوع لوله ۵ درصد کروم و مقداری نیکل استفاده می شود و به همین دلیل در برابر پوسیدگی، خوردگی و زنگ زدگی نسبت به دو نمونه قبل مقاومت کمتری دارد و به همین دلیل استفاده از لوله ۲۰۱ در مناطق مرطوب توضیه نمی شود. این مدل لوله معمولا در لوله های دکوراتیو و دکوراسیون داخلی مانند ساخت لوله های تزئینی، محافظ تخت، لوله کابینت و …  استفاده می شود و نسبت به دو نوع لوله قبل نیز قیمت کمتری دارد.

 

انواع لوله بر اساس شکل

۱ –بدون درز

در ساخت این محصول از استیل ۳۰۰ استفاده می شود و دارای انواع مختلفی می باشد، از جمله لوله بدون درز ۳۰۴، ۳۲۱، ۳۱۰ و دابلکس اشاره کرد.

این محصول از حرکت مواد استیل بر روی یک سطح استوانه ای تو خالی ساخته می شود. در ابتدا حرارت داده می شوند و سپس زیر فشار قرار می گیرند و هیچ درزی در آن ها وجود ندارد. قیمت این نوع لوله نیز نسبت به انواع لوله های جوش داده شده بیشتر است.

 

۲ – درز دار

در این نمونه نیز استیل ۳۰۰ استفاده شده و انواع مختلفی از جمله لوله درزدار ۳۰۴، ۳۱۶ و دابلکس می باشد.

لوله درز دار ۳۰۴ از ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل و لوله درز دار ۳۱۶ از ۱۶ درصد کروم ، ۱۰ درصد نیکل و ۲ درصد مولیبیدن تشکیل شده است.

ساخت این نوع لوله ها از جوش خوردن ورق های استیل به هم درست می شوند و بیشتر برای مصارف که فشار در آن ها زیاد نیست استفاده می شود.

 

انواع لوله بر اساس کاربرد

۱ – لوله نرده

همین طور که از نامش پیداست در ساخت نرده و حفاظ استیل اسفاده می شود.  و دارای ضخامت و قطرهای متفاوتی بوده و عموما ۱۶ ، ۲۵ و ۳۸ میلی متر می باشند.

آلیاژهای ۲۰۱  و ۳۰۴ دو نمونه از محصولاتی هستند که برای ساخت نرده های استیل به کار می روند. و لوله ۳۰۴ بدلیل اینکه در محیط های مرطوب دچار خوردگی و زنگ زدگی نمی شوند، بهترین نوع استیلی می باشد که برای ساخت نرده های استیل استفاده می شود.

نرده هایی که در داخل فضاهای داخلی و طراحی دکوراسیون ساخته می شود از لوله با آلیاژ ۲۰۱ استفاده می شود که قیمت نسبتا کمتر و کیفیت ظاهری خوب هم دارد.

لوله های نرده معمولا درزدار می باشند و مقاومت و استحکام بالایی نیز دارند و نگهداری از آن ها نیز ساده می باشد و دارای سطحی صاف ، صیقلی و براق دارند و ۱۰۰ درصد قابل بازیافت هستند.

قیمت آن ها به عوامل مختلفی از جمله قطر، ضخامت و آلیاژ آن بستگی دارد. هر چقدر هم قطر و ضخامت آن بالاتر باشد، قیمت بیشتری هم خواهد داشت.

 

۲ – لوله نسوز:

همانطور که از نماش پیداست، از این نوع لوله در محیط هایی با حرارت و دمای بالا استفاده می شود.انواع مختلفی از جمله لوله نسوز ۳۲۱ و ۳۱۰ دارد. لوله نسوز ۳۲۱ در دمای حدود ۹۶۰ درجه و از ۳۱۰ در دمای بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد استفاده می شود.

به غیر از آلیاژ های کروم و نیکل، مولیبیدن و تیتانیوم هم در آن استفاده شده که سبب بالا رفتن پایداری این نوع لوله در دمای بالا می شود. از اون نوع لوله در سیستم لوله کشی صنعتی، خطوط هوای فشرده، خطوط آب سخت گیری شده و خطوط حاوی آب دریا اشاره کرد.

 

۳ – لوله نازک:

به لوله نازک ، معمولا استیل جوشی نیز گفته می شود . این نوع لوله ضخامت ۲ اینچ دارد که پایین می باشد. و در انواع ضخامت های ۰.۵، ۰.۶، ۰.۷، ۰.۸ و ۱ میلی متر ی ساخته می شوند. از آن ها در طراحی دکوراسیون داخلی زیاد استفاده می شود.

 

۴ – لوله طلایی:

در ساخت این محصول، از آلیاژ مشابه لوله نقره ای استفاده می شود. رنگ این نوع لوله در گذر زمان تغییر نمی کند و ثابت می ماند. معمولا از این نوع لوله بیشتر در دکوراسیون داخلی و برای کارهای تزئینی و دکوراتیو استفاده می شود. دو آلیاژ ۳۰۴ و ۲۰۱ در ساخت این لوله مورد استفاده قرار می گیرد.