خرید ورق استیل از اتحاد استیل

ورق استیل : با توجه به نوسانات بازار و همچنین موجودی انبار ورق استیل، جهت دریافت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

30 30 55 91 – 021

قیمت روز ورق استیل در

اتـــــــــحاد استیــــــــل

تاریخ به روز رسانی : ۰۴ تیر ۱۴۰۳

قیمت روز ورق استیل ۳۰۴ و ۳۰۴L
ضخامت ابعاد آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۰.۳ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۸۵/۵۰۰
۰.۶ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۸۵/۵۰۰
۰.۸ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۸۵/۵۰۰
۱ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۰۰۰
۱ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۱ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۱ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۱/۳۰۰
۱.۲۵ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۱.۲۵ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۱.۲۵ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۲/۷۰۰
۱.۵ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۱.۵ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۱.۵ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۶۹/۷۰۰
۲ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۲ ۲.۴۴*۱.۲۲ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۲ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۲ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۲ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۶۹/۵۰۰
۲.۵ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۲.۵ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۲.۵ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۵۰۰
۲.۵ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۲/۷۰۰
۳ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۳ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۳ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۳ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۶۹/۵۰۰
۴ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۵ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۵ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۵ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۵ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۲/۷۰۰
۶ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۶ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۸ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۸ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۸ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۸ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۱/۵۰۰
۱۰ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۱۰ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۱۰ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۳/۷۰۰
۱۰ رول ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۲/۷۰۰
۱۲ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۴/۵۰۰
۱۲ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۴/۵۰۰
۱۵ ۲*۱ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۸۰/۷۰۰
۱۵ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۷/۹۰۰
۱۵ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۷۷/۹۰۰
۲۰ ۳*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۸۱/۷۰۰
۲۰ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۱۸۱/۷۰۰
۳۰ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۰۴/۵۰۰
۴۰ ۶*۱.۵ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۰۴/۵۰۰

قیمت روز ورق استیل ۳۱۶ و ۳۱۶L
ضخامت ابعاد آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۰.۵ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۹۴/۷۰۰
۰.۵ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۹۴/۷۰۰
۰.۶ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۹۴/۷۰۰
۰.۸ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۹۴/۷۰۰
۱ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۲/۵۰۰
۱ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۴/۵۰۰
۱ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۵/۰۰۰
۱ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۰/۱۵۰
۱.۵ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۲/۵۰۰
۱.۵ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۲/۵۰۰
۱.۵ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۳/۷۰۰
۱.۵ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۳/۷۰۰
۲ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۵/۷۰۰
۲.۵ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲.۵ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲.۵ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۲.۵ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۵/۹۰۰
۳ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۳ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۳ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۳ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۳ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۵/۹۰۰
۴ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۵ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۵ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۵ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۵ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۵/۹۰۰
۶ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۶ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۸ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۵/۹۰۰
۸ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۸ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۶/۹۰۰
۸ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۷۵/۹۰۰
۱۰ ۲*۱ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۱۰ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۱۰ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۱۰ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۷/۵۰۰
۱۲ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۱۲ رول ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۷/۵۰۰
۱۵ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۱۵ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۲۰ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۲۰ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۲۵ ۳*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۲۵ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰
۳۰ ۶*۱.۵ ۳۱۶L کیلوگرم ۲۸۹/۵۰۰

قیمت روز ورق استیل ۳۱۰ و ۳۱۰S
ضخامت ابعاد آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۱ ۲*۱ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۱ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۱.۵ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۲ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۲ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۳ ۳*۱.۲۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۳ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۴ ۳*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۵ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۶ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۱۰/۰۰۰
۸ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۳۰/۰۰۰
۱۰ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۳۰/۰۰۰
۲۰ ۳*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۷۰/۰۰۰
۲۰ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۶۷۰/۰۰۰
۲۵ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم ۷۲۰/۰۰۰
۳۰ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۴۰ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۶۰ ۶*۱.۵ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت روز ورق استیل ۳۲۱
ضخامت ابعاد آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۱ ۲*۱ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۷۲/۰۰۰
۱ ۲.۵*۱.۲۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۷۲/۰۰۰
۱.۵ ۲*۱ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۷۲/۰۰۰
۱.۵ ۲*۱ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۷۲/۰۰۰
۲ ۳*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۷۲/۰۰۰
۳ ۲*۱ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۸/۰۰۰
۳ ۳*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۸/۰۰۰
۴ ۲*۱ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۸/۰۰۰
۵ ۲*۱ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۸/۰۰۰
۵ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۸/۰۰۰
۸ ۳*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۱/۵۰۰
۸ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۱/۵۰۰
۱۰ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۵/۷۰۰
۱۲ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۵/۷۰۰
۱۵ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم ۲۶۷/۹۰۰
۲۰ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم تماس بگیرید
۳۰ ۶*۱.۵ ۳۲۱ کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت روز ورق استیل ۴۳۰
ضخامت ابعاد آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۰.۳ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۰.۶ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۰.۸ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۱ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۱.۵ ۳*۱.۵ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۲ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۳ ۶*۱.۵ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۵ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۸ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۱۰ ۲*۱ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۱۵ ۳*۱.۵ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۲۰ ۶*۱.۵ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰
۴۰ ۶*۱.۵ ۴۳۰ کیلوگرم ۱۰۹/۰۰۰

قیمت روز ورق استیل ۲۰۱
ضخامت ابعاد آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۰.۳ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۰.۶ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۰.۸ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۱ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۱.۵ ۳*۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۲ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۳ ۶*۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۵ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۸ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۱۰ ۲*۱ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۱۵ ۳*۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۲۰ ۶*۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰
۴۰ ۶*۱.۵ ۲۰۱ کیلوگرم ۱۳۵/۰۰۰

تضمین قیمت بهترین قیمت بازار
پشتیبانی عالی 24 ساعته، 7 روز هفته
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
اصالت کالاها از برترین برندها
تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
راهنمای خرید ورق استیل
خط صاف

|     با خیال راحت خرید کنید     |

فروش انواع ورقهای استیل در تمامی گریدها

با توجه به متغیر بودن قیمت کالا ، بسته به آلیاژ و ضخامت، لطفا با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما هستیم.کافیست با شماره 30 30 55 91 – 021 تماس بگیرید.

درخواست خرید

خط صاف

درخواست خرید

ارتباط با مشاوران فروش جهت مشاوره و خرید از طریق تماس با شماره

30 30 55 91 021 

صدور پیش فاکتور

خط صاف

صدور پیش فاکتور

بعد از 30 دقیقه، مشاور فروش پیش فاکتور را ارسال می کند و در صورت زمان بر بودن درخواست سریعا به اطلاع شما می رسد.

نحوه تسویه

خط صاف

نحوه تسویه

براساس مفاد پیش فاکتور، تسویه حساب به صورت نقدی انجام می شود.

کنترل کیفیت

خط صاف

کنترل کیفیت

کالا به دقت فراوان توسط کارشناسان کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت تائید، جواز بارگیری صادر می شود.

تسویه نهایی

خط صاف

تسویه نهایی

پس از مشخص شدن ارزش دقیق خرید شما، تسویه نهایی صورت می گیرد و فاکتور خرید شما ارسال می گردد.

بارگیری و حمل

خط صاف

بارگیری و حمل

کالاهای تائید کیفیت شده، پس از بارگیری، براساس نرخ مصوب و مورد تائید شما، به مقصد ارسال می شود.

برای مشاهده قیمت سایر محصولات روی لینک های زیر کلیک کنید

فروش انواع ورق های استیل در تمامی گرید های (۳۰۴، ۳۱۶ و …) با بهترین متریال در کوتاهترین زمان و نازلترین قیمت.

با توجه به متغیر بودن این کالا بسته به آلیاژ و ضخامت آن ، لطفا جهت دریافت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

۰۹۹۱۹۱۷۳۶۰۲

توضیحات تکمیلی راجع به ورق استیل

ورق استیل

ورق استیل آلیاژی است که در ساختارش دارای مقدار زیادی آهن ، کمتر از 2 درصد کربن و عناصر دیگری از جمله Ni ، cr و … است.

این ورق ها به دو شکل رول و شیت عرضه می شود که دارای آلیاژ و ضخامت های مختلفی هستند که در ادامه به آنها می پردازیم.

انواع ورق های استیل بر اساس آلیاژهای مختلف

انواع مختلفی از شیت استیل در دنیا وجود دارد که هر کدام دارای عناصر خاصی هستند و کاربردهای مختلفی دارند.

 • سری 300 : سری 300 استیل مهم ترین و پرکاربردترین نوع استیل است که دارای گریدهای 304 ، 316 ، 321 ، 309 ، 310(نسوز) و … می باشد.سری 300 استیل در دسته استیل نگیر قرار دارد که خاصیت مغناطیسی ندارد و جذب آهنربا نمی شود.

 

 • سری 400 : سری 400 استیل ، در دسته ی استیل بگیر قرار دارد که خاصیت مغناطیسی دارد و جذب آهنربا می شود.از گریدهای استیل سری 400 می توان به 410 ، 420 ، 430 اشاره کرد که هرکدام خواص مختلف و کاربردهای متفاوتی دارند.

 

 • سری 200 : از جمله مهم ترین گریدهای سری 200 استیل می توان به 201 و 202 اشاره کرد. گرید 201 در دسته ی استیل نگیر قرار دارد که خاصیت مغناطیسی ندارد و جذب آهنربا نمی شود.سری 200 استیل در حالت عادی غیرمغناطیسی است ولی با انجام کار سرد مغناطیسی می شود.

آنالیز ورق‌ (شیت) استیل 304 :

آنالیز استیل ۳۰۴

آنالیز ورق (شیت) استیل 316 :

آنالیز استیل ۳۱۶

آنالیز ورق (شیت) استیل 430 :

آنالیز استیل 430

آنالیز ورق (شیت) استیل 310 : 

آنالیز استیل ۳۱۰

تفاوت ورق (شیت) استیل 304 با 304L و تفاوت  316 با 316L :

حرف L به  کار رفته در استیل به معنای Low carbon می باشد و این یعنی ورق های استیل 304L و 316L به ترتیب نوع کم کربن استیل 304 و 316 می باشد.

تفاوت ورق (مقطع) استیل 304 و  316 :

توضیحات کامل را در مقاله زیر مطالعه فرمائید.

برای مطالعه مقاله کلیک کنید .

 

تفاوت ورق (شیت) استیل 304 و  430 :

توضیحات کامل را در مقاله زیر مطالعه فرمائید.

برای مطالعه مقاله کلیک کنید .

 

استیل نسوز چیست :

توضیحات کامل را در مقاله زیر مطالعه فرمائید.

برای مطالعه مقاله کلیک کنید .

قیمت ورق استیل امروز :

قیمت ورق ها رابطه ای مستقیم با قیمت دلار ، تاثیر عرضه و تقاضا در بازار ، قیمت جهانی فلزات و همچنین آلیاژهای سازنده و ضخامت ورق دارد.

با توجه به بالا بودن قیمت شیت استیل ، یافتن مجموعه ای که واردکننده ی ورق استنلس استیل باشد یکی از مهم ترین دغدغه های خریداران این ورقها می باشد تا بتوانند با بهترین قیمت، ورق خود را خریداری کنند.

اتحاد استیل واردکننده ی ورق رول استیل به داخل کشور می باشد و شما می توانید با کمترین قیمت برای خرید انواع مقاطع استیل اقدام کنید.

همچنین لیست قیمت ورق شیت در مجموعه ی اتحاد استیل به صورت به روز در سایت قابل مشاهده است.

فروشگاه اتحاد استیل آماده ی فروش تمامی ورق ها، به صورت رول و شیت به شما مشتریان عزیز می باشد .

قیمت تمامی ورق های زیر در سایت مو جود می باشد :

 • قیمت استیل (410 و 420 و 430) 
 • 304 و 304L نگیر
 • 316 و 316L نگیر 
 • 309 و 310 نسوز
 • قیمت ورق صنعتی 
 • قیمت ضد سایش 321 
 • قیمت انواع استیل بگیر 
 • استیل مات 
 • استیل براق 
 • استیل خشدار
 • قیمت استیل طلایی ، دودی 
 • قیمت کناره (کناره ی استیل)
 • استیل سیلور 

قیمت استیل رول و شیت با هم تفاوت دارد ؟

از آنجایی که این ورق ها به دو صورت رول و شیت در بازار موجود می باشد، قیمت آنها با یکدیگر متفاوت است. ورق شیت قیمت بالاتری نسبت به ورق رول دارد اما اصلی ترین عامل تغییر قیمت ، آلیاژ ، ابعاد و ضخامت آن می باشد.

برای دریافت قیمت ورق استیل می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

همچنین برای مشاهده اطلاعات کامل راجع به هر کدام از سری های پروفیل استیل می توانید به صفحه اینستاگرامی اتحاد استیل مراجعه کنید.

از اینستاگرام ما دیدن فرمائید.

 

ورق استیل بگیر و نگیر چیست؟

دسته بندی های مختلفی برای ورق ها تعریف شده است. یکی از این دسته بندی ها بر اساس خاصیت مغناطیسی موجود در ورق می باشد. بر این اساس ورق های  استیل به دو دسته ی ورق بگیر  و ورق نگیر تقسیم بندی می شود.

استیل بگیر خاصیت مغناطیسی دارد و جذب آهنربا می شود ولی استیل نگیر خاصیت مغناطیسی ندارد و جذب آهنربا نمی شود. سری 200 و 300 استیل در دسته ی نگیر و سری 400 استیل در دسته ی بگیر قرار دارند.

 

دسته بندی استیل (بر اساس ریز ساختارها)

یکی دیگر از دسته بندی های استیل بر اساس ریز ساختارها می باشد. اصولا استیل بر اساس ریز ساختارها به حالت های فریتی ، مارتنزیتی ، آستنیتی ، داپلکس و رسوب سختی شده تقسیم میشوند.

 

دسته بندی ورق ها بر اساس ظاهر

انواع مختلفی از ورق (شیت) استیل در بازار وجود دارد که سطح مقطع آنها با یکدیگر متفاوت می باشند که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:

 • ورق (مقطع) مات (Matte finish) 
 • ورق (مقطع) خشدار (Brushed finish)
 • ورق (مقطع) براق یا آینه ای (Mirror finish)

 

ابعاد ورق های استیل

این ورق ها در ابتدا به حالت رول می باشد و با برش زدن آن به حالت شیت تبدیل می شود و ورق های شیت با توجه به نیاز بازار در ابعاد زیر عرضه می شوند :

 • ۱ * ۲ متر
 • ۱.۲۵ * ۲.۵۰ متر
 • ۱.۲۲ * ۲.۴۴ متر
 • ۳ * ۱.۵ متر
 • ۱.۵ * ۶ متر
 • ۲ * ۶ متر

ورق های رول نیز دارای عرض های مختلفی هستند که عبارتند از : 

 • عرض 1000
 • عرض 1250
 • عرض 1500

ویژگی های استنلس استیل

با توجه به اینکه ورق های استنلس در انواع  مختلفی مانند (استیل 304 ، 316 ، 306 ، 310 و … ) تولید می شود، هر کدام دارای ویژگی های جداگانه ای هستند . اما به طور کلی مهم تین ویژگی های ورق استیل عبارتند از :

 • ضد زنگ بودن
 • قابلیت جوش پذیری
 • قابل بازیافت
 • ظاهر زیبا
 • بالا بون میزان سختی و استحکام
 • عمر طولانی

 

کاربرد استیل

با توجه به داشتن انواع مختلف ، ظاهر زیبا ، بادوام بودن و … در صنایع ساختمانی ، شیمیایی و … کاربرد بسیاری دارد که عبارتند از:

 • صنایع پزشکی و دارو سازی
 • صنایع کاغذ و نفت
 • ساخت قطعات کشتی سازی
 • صنایع تولید سیمان
 • صنایع مواد شیمیایی
 • ساخت مخازن و تانکر
 • صنایع ساختمانی

 

محاسبه ی وزن ورق استنلس استیل :

برای محاسبه ی وزن ورق استنلس استیل از فرمول زیر استفاده می شود:

7/9 * ضخامت (mm) * عرض (m) * طول (m) = وزن ورق استنلس استیل (kg)

 

جدول وزنی ورق استنلس استیل

جدول وزن ورق استیل