درباره ما

ــــــــــــــــــ مسیر بسیار سختی داشتیم ـــــــــــــــــ

ما هم دقیقا مانند همه ی کسایی که تازه شروع به کار کرده بودند، از زیر صفر شروع کردیم . سختی های زیادی را پشت سر گذاشتیم اما هیچ کدوم از این سختی ها باعث نشد هدفمون رو فراموش کنیم.

ـــــــــ استارت واردات محصولات استیل رو زدیم ــــــــ

سال ۱۳۸۵ اولین کانتینر ورق استیل رو وارد کردیم و با قدرت به مسیرمون ادامه دادیم.

ــــــــــــــــ حالا وقته فروش به کل کشوره ــــــــــــــــ

سال ۱۳۹۶ بعد از اینکه دیگه قدرت واردات تمامی محصولات استینلس استیل رو داشتیم ، میدونستیم که دیگه وقته فروش محصولات به کل کشور رسیده و سایت اتحاد استیل رو پایه گذاری کردیم.

www.etehadsteel.com

30 30 55 91 – 021

ــــــــــ شفافیت در قیمت ها و ارتباط خوب با مشتری، رمز موفقیت ـــــــــ

اولین چیزی که برامون مهم بود، کسب اعتماد و اطمینان مشتری به ما بود که با ایجاد شفافیت در قیمت ها، پاسخ گویی مناسب به مشتری و رفع کامل نیاز مشتری برطرف شد.

ــــــــــــــــ اتحاد استیل، هم چنان استوار ــــــــــــــــ

اتحاد استیل اول به دنبال رفع کامل نیاز مشتری و در قدم بعدی به دنبال فروش محصول هست. به همین دلیل مشتریان به اتحاد استیل اعتماد کامل دارند و همین نکته باعث استوار ماندن اتحاد استیل، با تمام فراز و نشیب های مسیر شده.

ــــــــــ مسیر بسیار سختی داشتیم ــــــــــ

ما هم دقیقا مانند همه ی کسایی که تازه شروع به کار کرده بودند، از زیر صفر شروع کردیم . سختی های زیادی رو پشت سر گذاشتیم اما هیچ کدوم از این سختی ها باعث نشد هدفمون رو فراموش کنیم.

ـــــــ استارت واردات استیل رو زدیم ـــــــ

سال ۱۳۸۵ اولین کانتینر ورق استیل رو وارد کردیم و با قدرت به مسیرمون ادامه دادیم.

ــــــــ حالا وقته فروش به کل کشوره ــــــــ

سال ۱۳۹۶ بعد از اینکه دیگه قدرت واردات تمامی محصولات استینلس استیل رو داشتیم ، میدونستیم که دیگه وقته فروش محصولات به کل کشور رسیده و سایت اتحاد استیل رو پایه گذاری کردیم.

www.etehadsteel.com

30 30 55 91 – 021

شفافیت در قیمت ها و ارتباط خوب با مشتری

اولین چیزی که برامون مهم بود ، کسب اعتماد و اطمینان مشتری به ما بود که با ایجاد شفافیت در قیمت ها و رفع کامل نیاز مشتری برطرف شد.

ــــــــ اتحاد استیل ، همچنان استوار ــــــــ

اتحاد استیل ابتدا به دنبال رفع کامل نیاز مشتری و در قدم بعدی به دنبال فروش محصول هست. به همین دلیل مشتریان به اتحاد استیل اعتماد کامل دارند و همین نکته باعث استوار ماندن اتحاد استیل با تمام فراز و نشیب های مسیر شده است.