جدول ترکیب شیمیایی استیل

آنالیز استیل 304

آنالیز استیل ۳۰۴

آنالیز استیل 304L

آنالیز استیل ۳۰۴ L

آنالیز استیل 316

آنالیز استیل ۳۱۶

آنالیز استیل 316L

آنالیز استیل ۳۱۶ L

آنالیز استیل 310 نسوز

آنالیز استیل ۳۱۰

آنالیز استیل 310S نسوز

آنالیز استیل ۳۱۰ S

آنالیز استیل 309 نسوز

آنالیز استیل ۳۰۹

آنالیز استیل 309S نسوز

آنالیز استیل ۳۰۹ S

آنالیز استیل 430 بگیر

آنالیز استیل 430

آنالیز استیل 201

آنالیز استیل 201

جدول آنالیز استیل در یک نگاه

جدول آنالیز استیل