خرید تسمه استیل از اتحاد استیل

تسمه استیل : با توجه به نوسانات بازار و همچنین موجودی انبار تسمه استیل، جهت دریافت مشاوره و اطلاع از آخرین قیمت با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

30 30 55 91 – 021

قیمت روز تسمه استیل در

اتـــــــحاد استیـــــل

تاریخ به روز رسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

قیمت روز تسمه استیل ۳۰۴ و ۳۰۴L
ضخامت(میل) عرض آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۲ ۲۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳ ۳۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳ ۶۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۴ ۲۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۴ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۵ ۲۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۵ ۲۵ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۵ ۵۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۵ ۶۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۶ ۲۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۶ ۳۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۶ ۵۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۸ ۳۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۸ ۴۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۸ ۵۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۸ ۶۰ ۳۰۴ کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۰ ۳۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۰ ۵۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۰ ۶۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳ ۱۰۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۴ ۱۰۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۵ ۱۰۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۰ ۱۰۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۲ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۲ ۵۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۵ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۵ ۵۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۱۵ ۶۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۲۰ ۱۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۲۰ ۳۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۲۰ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۲۰ ۶۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۲۵ ۴۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۲۵ ۶۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳۰ ۵۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳۰ ۶۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳۰ ۸۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۳۰ ۱۰۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۴۰ ۸۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰
۴۰ ۱۲۰ ۳۰۴L کیلوگرم ۲۴۵/۷۰۰

قیمت روز تسمه استیل ۳۱۶ و ۳۱۶L
ضخامت(میل) عرض آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۲ ۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۶۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۲۵ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۵۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۶۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۲۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۶ ۵۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۳۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۴۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۵۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۶۰ ۳۱۶ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۳۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۵۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۶۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۱۰۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۴ ۱۰۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۱۰۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۱۰۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۲ ۵۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۵ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۵ ۵۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۱۵ ۶۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۱۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۳۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۶۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۴۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۲۵ ۶۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۳۰ ۵۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۳۰ ۶۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۳۰ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۳۰ ۱۰۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۴۰ ۸۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید
۴۰ ۱۲۰ ۳۱۶L کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت روز تسمه استیل ۴۳۰ بگیر
ضخامت(میل) عرض آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۰.۳ ۱۵ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۰.۶ ۱۸ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۰.۸ ۲۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱ ۲۲ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱.۵ ۲۵ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۲۸ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۳۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۴۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۶۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۱۲۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱۵ ۲۰۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۳۰۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۴۰ ۴۰۰ ۴۳۰ کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت روز تسمه استیل ۳۱۰ و ۳۱۰S
ضخامت(میل) عرض آلیاژ واحد قیمت(تومان)
۰.۳ ۱۵ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۰.۶ ۱۸ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۰.۸ ۲۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱ ۲۲ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۱.۵ ۲۵ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۲ ۲۸ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۳ ۳۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۵ ۴۰ ۳۱۰ کیلوگرم تماس بگیرید
۸ ۶۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۱۰ ۱۲۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۱۵ ۲۰۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۲۰ ۳۰۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید
۴۰ ۴۰۰ ۳۱۰S کیلوگرم تماس بگیرید

خط صاف

|     با خیال راحت خرید کنید     |

فروش انواع تسمه های استیل در تمامی گریدها

با توجه به متغیر بودن قیمت تسمه استیل، بسته به آلیاژ و ضخامت، لطفا با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما هستیم.کافیست با شماره 30 30 55 91 – 021 تماس بگیرید.

|     با خیال راحت خرید کنید     |

فروش انواع تسمه استیل در تمامی گریدها

با توجه به متغیر بودن قیمت تسمه استیل، بسته به آلیاژ و ضخامت، لطفا با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

در تمام مراحل خرید و تحویل بار همراه شما هستیم.کافیست با شماره 30 30 55 91 – 021 تماس بگیرید.

درخواست خرید

خط صاف

درخواست خرید

ارتباط با مشاوران فروش جهت مشاوره و خرید از طریق تماس با شماره

30 30 55 91 021 

صدور پیش فاکتور

خط صاف

صدور پیش فاکتور

بعد از 30 دقیقه، مشاور فروش پیش فاکتور را ارسال می کند و در صورت زمان بر بودن درخواست سریعا به اطلاع شما می رسد.

نحوه تسویه

خط صاف

نحوه تسویه

براساس مفاد پیش فاکتور، تسویه حساب به صورت نقدی انجام می شود.

کنترل کیفیت

خط صاف

کنترل کیفیت

کالا به دقت فراوان توسط کارشناسان کنترل کیفیت بازرسی شده و در صورت تائید، جواز بارگیری صادر می شود.

تسویه نهایی

خط صاف

تسویه نهایی

پس از مشخص شدن ارزش دقیق خرید شما، تسویه نهایی صورت می گیرد و فاکتور خرید شما ارسال می گردد.

بارگیری و حمل

خط صاف

بارگیری و حمل

کالاهای تائید کیفیت شده، پس از بارگیری، براساس نرخ مصوب و مورد تائید شما، به مقصد ارسال می شود.

تضمین قیمت بهترین قیمت بازار
پشتیبانی عالی 24 ساعته، 7 روز هفته
بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
اصالت کالاها از برترین برندها
تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

برای مشاهده قیمت سایر محصولات روی لینک های زیر کلیک کنید

توضیحات تکمیلی راجع به تسمه استیل

تسمه  استیل چیست؟

تسمه استینلس یا نوار ورق استیل یا کربن استیل همگی از جنس فولادضد زنگ آستنیتی می باشد که کاربرد زیادی در صنعت و قطعه سازی دارد. فرآیند تولید تسمه (نوار ورق) استیل به دو شکل می باشد .

 • تولید تسمه(نوار ورق) استیل به روش نوردی
 • تولید تسمه(ورق برشی) استیل به روش ماشین کاری

تسمه استیل نوردی

برای تولید تسمه نوردی از ضایعات استیل استفاده می شود. ابتدا ضایعات استیل ذوب شده و سپس به شکل تسمه (نوار ورق) استیل تولید می شود.

تسمه استیل ماشین کاری

برای تولید تسمه در روش ماشین کاری از ورق استیل استفاده می شود. در این روش ورق استیل در ابعاد استاندارد برش خورده و به شکل تسمه در می آید که معمولا در ابعاد 6 متری تولید می شود. تسمه ماشین کاری بسیار با کیفیت تر از تسمه نوردی می باشد.

قیمت تسمه استیل امروز

نوار ورقی استیل در گرید های مختلفی تولید می شود که می توان به تسمه استیل 304 ، نوار ورقی استیل 304L 316 ، نوار ورقی استیل 316L ، نوار ورقی استیل بگیر 430 ، نوار ورقی استیل نسوز 310 و نوار ورقی استیل صنعتی اشاره کرد. که هر کدام از این تسمه ها قیمت مختلفی دارند.

کاربرد تسمه استیل

انواع مختلفی از تسمه وجود دارد که هر کدام کاربردهای مختلفی دارند. برخی از این تسمه ها در زمینه دکوراتیو استفاده می شود و برخی از آنها نیز در زمینه صنعت کاربرد دارند. از کاربردهای این تسمه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • صنایع عایق کاری
 • لوازم آشپزخانه (چاقو سازی)
 • دوچرخه سازی
 • رادیاتور سازی
 • تولید فلنچ های کوچک و …

برای استعلام قیمت تسمه استیل دکوراتیو ، تسمه طلایی ، تسمه نازک ، نوار ورقی استیل 304 ، 316 ، 430 و … و همچنین برای مشاوره رایگان با کارشناسان اتحاد استیل در تماس باشید.

30 30 55 91 – 021

محاسبه وزن تسمه استیل

برای محاسبه وزن این تسمه ها از فرمول زیر استفاده می شود.

7/9 * ضخامت (mm) * عرض (m) * طول (m) = وزن تسمه استیل (kg)

خرید تسمه استیل

فروشندگان زیادی در زمینه تسمه (belt) استیل فعالیت می کنند. با توجه به اینکه تشخیص جنس این تسمه از طریق آنالیز می باشد و همچنین با وجود فروشندگان سود جو ، لطفا برای خرید مقاطع استیل از جمله تسمه از فروشگاه های مطمئن خرید خود را انجام دهید.  فروشگاه اتحاد استیل آماده فروش نوار ورقی استیل به شما مشتریان عزیز می باشد.

|     چرا تسمه استیل را از اتحاد استیل بخریم     |

 • قیمت بسیار مناسب
 • فروش خرده و عمده
 • آنالیز محصول در حضور مشتری
 • مشاوره کاملا رایگان در زمینه مقاطع استینلس استیل

جدول وزنی تسمه استیل

جدول وزنی تسمه استیل